วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน สุภาษิต 18:13 “ผู้ฟังที่ดี

ถ้าคนตอบก่อนจะได้ยินก็เป็น1.ความโง่และ2.ความขายหน้าแก่เขา

Q1 ผู้เขียนสุภาษิตได้บอกถึง “ผลลัพธ์” 2 ประการ ที่จะเกิดขึ้นสำหรับ “คนที่ไม่ฟังให้ดี” ก่อนจะตอบ คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะพัฒนาการเป็น “ผู้ฟังที่ดี” ให้มีมากขึ้นได้อย่างไร? (ดู ยากอบ 1:19 ประกอบ)
หมายเหตุ: ยากอบ 1:19 ‘พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า จงเข้าใจในเรื่องนี้ คือให้ทุกคนไวในการฟัง ช้าในการพูด ช้าในการโกรธ ‘


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี โยบ 11-13 กิจการ 9:1-22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *