วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม มัทธิว 26:33 “ความตั้งใจ”

เปโตรทูลพระองค์ว่า
“แม้ทุกคนจะทิ้งพระองค์ไป ข้าพระองค์จะไม่มีวันทิ้งพระองค์เลย”

Q1 คำพูดประโยคนี้ของเปโตร สะท้อนให้เห็นถึง “ความตั้งใจ” “ความคิด” และ “ความรู้สึก” ของท่านที่มีต่อพระเยซูคริสต์อย่างไร?  (ดู หมายเหตุ และ มัทธิว 26:75 ประกอบ)
Q2 คุณเคย “ล้มเหลว” ในสิ่งที่คุณ “ตั้งใจ” จะทำเพื่อพระเจ้าในเรื่องใดบ้าง? “ความตั้งใจ” เหล่านั้นจะกลับมาเป็น “ความตั้งใจ” ของคุณกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งได้อย่างไร?
หมายเหตุ: ถึงแม้ว่าหลังจากนั้นเปโตรจะปฏิเสธว่า ไม่รู้จักพระเยซูคริสต์ถึง 3 ครั้งก็ตาม แต่สุดท้าย เปโตรก็กลับมาหาพระเยซู มัทธิว 26:75 เปโตรจึงระลึกถึงคำที่พระเยซูตรัสไว้ว่า “ก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง” แล้วเปโตรก็ออกไปข้างนอกร้องไห้เป็นทุกข์อย่างมาก


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: โยบ 20-21  กิจการ 10:24-48

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *