วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม เอเฟซัส 3:19 “ความบริบูรณ์”

คือให้ซาบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้
เพื่อพวกท่านจะได้รับความบริบูรณ์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม

Q1 คำว่า “ซาบซึ้ง” “ความรัก” และ “ความรู้” เกี่ยวข้องกับการได้รับ “ความบริบูรณ์”** ของพระเจ้าอย่างไร? (ดู หมายเหตุ และ โคโลสี 2:6-7 ประกอบ)
Q2 “ความบริบูรณ์” ของพระเจ้าจะปรากฏในชีวิตของคุณให้คนอื่นได้เห็นอย่างไร?
หมายเหตุ: ความบริบูรณ์** ตรงนี้หมายถึง การมีลักษณะชีวิตคล้ายกับพระเยซูคริสต์
ที่มีชีวิตที่ดีงามสะท้อนพระสิริของพระเจ้า ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อฟัง และอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้า โคโลสี 2:6-76 เพราะฉะนั้น ในเมื่อพวกท่านรับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าไว้แล้ว ก็จงดำเนินชีวิตในพระองค์ด้วย 7 จงหยั่งรากและก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์ จงมั่นคงในความเชื่อตามที่ได้รับการสอนมาแล้ว และจงให้การขอบพระคุณทวียิ่งขึ้น


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: โยบ 22-24   กิจการ 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *