วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 1 ยอห์น 3:16 “รู้จักความรัก”

เช่นนี้แหละเราจึงรู้จักความรัก โดยที่พระองค์ได้ยอมสละพระชนม์ของพระองค์
เพื่อเรา และเรา
@ก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้อง

Q1 การ “รู้จัก (ตระหนักถึง) ความรัก” ของพระเยซูคริสต์ จะส่งผลต่อ “ความสัมพันธ์” ของเรากับ “ผู้อื่น” (พี่น้อง) อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 ผู้อื่น (พี่น้อง) จะ “รู้จักความรัก” ของพระเจ้าที่มีอยู่ในชีวิตของคุณได้อย่างไร? (ดู 1 ยอห์น 3:18 ประกอบ)
หมายเหตุ: 1 ยอห์น 3:18 ลูกทั้งหลายเอ๋ย อย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้น แต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริง


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: โยบ 25-27  กิจการ 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *