วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม อิสยาห์ 1:18 “บาปของเจ้า”

พระยาห์เวห์ตรัสว่า “มาเถิด ให้พวกเราสู้ความกัน
ถึงบาปของเจ้าเป็นเหมือนสีแดงเข้ม @ก็จะขาวอย่างหิมะ
ถึงมันจะแดงเหมือนผ้าแดง @ก็จะเป็นอย่างขนแกะ

Q1 พระเจ้าทรงให้ “สัญญา” กับ “คนที่สารภาพความผิดบาป” ต่อพระองค์อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณพร้อมไหมที่จะ “สารภาพความผิดบาป” ที่คุณกระทำทั้งในอดีต/ปัจจุบัน และรับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า? ใช้เวลานี้กับพระองค์ (ดู 1 ยอห์น 1:9-10 ประกอบ)
หมายเหตุ: 1 ยอห์น 1:9-109 ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น 10 ถ้าเรากล่าวว่าเราไม่ได้ทำบาป ก็เท่ากับเราทำให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสา และพระดำรัสของพระองค์ก็ไม่ได้อยู่ในตัวเราเลย


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: โยบ 28-29 กิจการ 13:1-25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *