วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2 ทิโมธี 3:16-17 “เป็นประโยชน์”

พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ใน1.การสอน
2.การตักเตือนว่ากล่าว 3.การแก้ไขสิ่งผิด และ4.การอบรมในความชอบธรรม
เพื่อคนของพระเจ้า5.จะมีความสามารถและพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่าง

Q1 พระวจนะของพระเจ้า “เป็นประโยชน์” ในชีวิตของผู้ที่เชื่อในพระเจ้าอย่างน้อย 5 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 พระคัมภีร์ตอนนี้จะ “เป็นจริง” ในชีวิตของคุณได้อย่างไร?


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: โยบ 30-31  กิจการ 13:26-52

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *