วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม ฟีลิปปี 2:12 “ต่อหน้า & ลับหลัง”

ฉะนั้น พวกที่รักของข้าพเจ้า เหมือนอย่างที่ท่านเชื่อฟังข้าพเจ้า@อยู่เสมอ
ท่าน@จงอุตส่าห์ประพฤติอย่างสมกับความรอดของท่านทั้งหลาย
@ด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่น ไม่เฉพาะในเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ด้วยเท่านั้น
@แต่มากยิ่งกว่านั้นอีกในเวลาที่ข้าพเจ้าไม่อยู่

Q1 “การเชื่อฟัง” เกี่ยวข้องกับ “การประพฤติ” ของคริสเตียนทั้ง “ต่อหน้าคนอื่น” และ “ลับหลังคนอื่น” อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้อีกครั้งช้าๆ 2-3 รอบ คุณดำเนินชีวิตแบบ “หน้าไหว้หลังหลอก”* หรือเปล่า? ใช้เวลานี้อธิษฐานขอการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า
หมายเหตุ: “หน้าไหว้หลังหลอก”* ความหมาย สำนวนนี้หมายถึงพฤติกรรมการแสดงออกขณะอยู่ต่อหน้าจะแสดงอีกอย่างหนึ่ง (ดี) แต่พอลับหลังไปแล้วจะแสดงอีกอย่างหนึ่ง (ไม่ดี)


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: โยบ 32-33  กิจการ 14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *