วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม อิสยาห์ 65:24 “เราจะ….”

และจะเป็นดังนี้ คือก่อนที่พวกเขาร้องเรียก
เราเองจะตอบขณะที่เขาทั้งหลายยังพูดอยู่ เราเองจะฟัง

Q1 คำว่า “ก่อนที่” “ขณะที่” และ “จะตอบ” “จะฟัง” ช่วยให้คุณ “รู้จักพระเจ้า” มากขึ้นอย่างไร?
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้อีกครั้งช้าๆ 2-3 รอบ อธิษฐานมอบ “ปัญหา” หรือ “อุปสรรค” ที่คุณมีในชีวิตไว้กับพระเจ้า


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: โยบ 34-35 กิจการ 15:1-21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *