วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม ยอห์น 16:33 “เรื่องนี้”

เราบอกเรื่องนี้*กับพวกท่าน 1.เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา
2.ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก
3.แต่จงมีใจกล้า (ในเรื่องนี้*) เถิด เพราะว่าเราชนะโลกแล้ว

Q1 “เรื่องนี้”* มีผลกระทบต่อ “การดำเนินชีวิตคริสเตียนในโลกนี้” อย่างน้อย 3 ประการ คืออะไรบ้าง? (ดู หมายเหตุ ประกอบ)
Q2 ความจริงเกี่ยวกับ “เรื่องนี้”* จะเป็นจริงในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของคุณอย่างไร?
หมายเหตุ:  “เรื่องนี้”* หมายถึง การที่พระเยซูคริสต์จะต้องถูกตรึงบนไม้กางเขน สิ้นพระชนม์ ถูกฝัง เป็นขึ้นมาจากความตาย และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ แต่พระเจ้าพระบิดาจะไม่ทรงทอดทิ้งผู้ที่เชื่อ พระองค์จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่กับพวกเขา ยอห์น 16:5-7 5 แต่ตอนนี้เรากำลังจะไปหาผู้ทรงใช้เรามา และไม่มีใครในพวกท่านถามเราว่า ‘จะไปที่ไหน?’ 6 แต่เพราะเราบอกเรื่องนี้กับพวกท่าน จิตใจของท่านจึงมีแต่ความทุกข์ 7 อย่างไรก็ตามเราจะบอกความจริงกับพวกท่าน คือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่าน เพราะถ้าเราไม่ไป องค์ผู้ช่วยก็จะไม่เสด็จมาหาพวกท่าน แต่ถ้าเราไปแล้ว เราก็จะใช้พระองค์มาหาท่าน


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: โยบ 38-40 กิจการ 16:1-24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *