วันพุธที่ 10 กรกฎาคม สุภาษิต 16:2 “ชั่งใจ”

ทางทุกสายของมนุษย์ก็บริสุทธิ์ในสายตาของเขาเอง@แต่พระยาห์เวห์ทรงตรวจดูจิตใจ

Q1 คำพูดที่ว่า “ทำอะไรก็ได้ ถ้าไม่ทำให้ใครเดือดร้อน” ขัดแย้งกับคำสอนในพระคัมภีร์ตอนนี้อย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “แต่” และ ดู 1 โครินธ์ 10:31 ประกอบ)
Q2 “การตัดสินใจ” และ “การลงมือกระทำ” ของคุณที่ผ่านมาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อยู่บนมาตรฐานของ “สายตาของคุณ” หรือบนมาตรฐานของ “การตรวจดูจิตใจของพระเจ้า”?
หมายเหตุ: 1 โครินธ์ 10:31 เพราะฉะนั้นเมื่อพวกท่านจะรับประทาน จะดื่ม หรือจะทำอะไรก็ตาม จงทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: โยบ 41-42 กิจการ 16:25-40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *