วันพุธที่ 4 มกราคม โคโลสี 3:1-17 “เสื้อผ้าชุดใหม่”

แม้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานการบังเกิดใหม่ และทำให้มีการเติบโตเปลี่ยนแปลงสำหรับเราที่เป็นคริสเตียนทุกคน แต่เราที่เป็นคริสเตียนก็จะต้องทำในส่วนของเราด้วย นั้นคือ การยอมจำนนชีวิตกับพระเจ้า และกระทำตามที่พระเจ้าบอก

Q1  ลองพิจารณาเปรียบเทียบการเติบโตที่คุณควรจะมี (ข้อ 12-14) และสิ่งที่คุณจะต้องยอมละทิ้ง
(ข้อ 5-11) กับชีวิตของคุณที่ติดตามพระเจ้ามาถึงวันนี้ เป็นอย่างไรบ้าง?
Q2  คุณจะให้ประโยคที่ว่า “ชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า” เป็นจริงในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *