วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม ฮีบรู 12:1-13 “ความทุกข์และการเติบโต”

ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่บริบูรณ์ด้วยพระคุณของพระเจ้า แต่ไม่ได้หมายความว่า จะไม่มีความทุกข์ยากลำบาก ในทางกลับกันพระเจ้าทรงให้ความยากลำบากเพื่อผลักดันเราให้เติบโตขึ้นในความเชื่อ

Q1  ความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณมีสาเหตุจากความผิดบาป (ข้อ 4) หรือ การตีสอนจากพระเจ้า (ข้อ 5-6)?
Q2  ข้อ 12-13 หนุนใจคุณอย่างใรในการเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากลำบาก?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *