วันอังคารที่ 24 มกราคม 1 ยอห์น 2:1-11 “ความรัก”

มีคนให้นิยาม ความรัก ไว้หลากหลายมุมมอง แต่ความรักที่ยอห์นกำลังพูดถึงเป็นความรักที่ควรจะมีในระหว่างพี่น้องคริสเตียน เป็นความรักที่สามารถจับต้องได้ (จากการกระทำ) และเป็นความรักที่ปราศจากความเกลียดชัง เพราะเป็นความรักที่สะท้อนมาจากความรักของพระเจ้า

Q1  อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เราซึ่งเป็นผู้ที่เชื่อไม่สามารถมีความรักที่สามารถแสดงออกเป็นการกระทำได้ (ข้อ 4-6)
Q2  คุณจะใช้ความรักของพระเจ้าที่ทรงประทานให้ผ่านทางพระเยซูคริสต์ ช่วยเหลือให้คุณรักพี่น้องของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *