วันพุธที่ 25 มกราคม 1 ยอห์น 2:18-27 “ความรู้”

ชีวิตคริสเตียนนอกจากจะเป็นชีวิตแห่งความเชื่อแล้ว ยังเป็นชีวิตแห่งความรู้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ในเรื่อง ความรอดที่มีมาทางพระเยซูคริสต์ เพราะความรู้นี้จะช่วยนำมาซึ่งความมั่นใจในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน

Q1  ยอห์นได้ให้สมญานาม ผู้ที่มีความรู้แบบที่ไม่ยอมรับว่า พระเยซู ทรงเป็น “พระคริสต์” (พระผู้ช่วยให้รอด) ว่าอย่างไร? (ข้อ 22) และตัวคุณมีความรู้แบบไหน ยอมรับ / ไม่ยอมรับ?
Q2  คุณคิดว่า ทำไมพระเจ้าต้องประทานความรู้เรื่องความรอดให้กับผู้เชื่ออย่างครบถ้วน? (ข้อ 20-24)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *