สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2012

สูจิบัตร 22 ม.ค. 2012
รายการประชุมนมัสการพระเจ้า

ประจำวันอาทิตย์ที่
: 22 มกราคม ค.ศ. 2012 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณวีระวงษ์
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณคเณศร์/คุณภูมินทร์ ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวรทัย
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณเทียนชัย ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณนงค์ลักษณ์

เชิญชวนนมัสการ :                               
นมัสการด้วยเพลงสั้น
เราจะเดินในทางของพระเยซู ขอพระวิญญาณสถิต ซ่อนข้าไว้ ข้าผจญทุกสิ่ง
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “เฉลยธรรมบัญญัติ 8:6-10” คุณวรทัย
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณเทียนชัย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “แสนชื่นใจที่เชื่อพระเยซู”                                        
เทศนา
:  ตามแบบอย่างชีวิตของโนอาห์ “ปฐมกาล 6:1-22”  อ.ธราวัตร สืบทายาท
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ”
(พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
                                 
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *