วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ เอเสเคียล 34:1-10 “ใจของผู้เลี้ยง”

พระเยซูคริสต์ทรงตรัสว่า “เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี” ยอห์น 10:14 และพระองค์ทรงปรารถนาเราทั้งหลายที่จะมีชีวิตที่เติบโตขึ้นและมีลักษณะของผู้เลี้ยงที่ดีด้วยเช่นกัน

Q1  ลองเขียนสิ่งที่พระเจ้าทรงคาดหวังจากผู้เลี้ยง (ผู้นำของอิสราเอล) ในเวลานั้นว่า ควรจะต้องมีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง?
Q2  พระเจ้าทรงบอกว่า พระองค์จะทรงเป็นปฏิปักษ์กับผู้นำที่ไม่ทำบทบาทของผู้เลี้ยงที่ดี (ข้อ 10) คุณจะนำคำเตือนสตินี้มาใช้อย่างไรถ้าคุณเป็นผู้นำ และถ้าคุณเป็นผู้ตามคุณจะอธิษฐานเผื่อผู้นำอย่างไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *