วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ มาระโก 10:35-45 “ใจที่ปรนนิบัติ”

การเป็นผู้นำในความหมายของคริสเตียนไม่ได้หมายถึง การชี้นิ้วและสั่งการคนโน้นคนนี้ให้ทำตามคำสั่ง แต่เป็นผู้นำที่พร้อมจะปรนนิบัติรับใช้ผู้อื่น เหมือนที่พระเยซูได้อธิบายไว้อย่างน่าสนใจในคำสอนของพระองค์

Q1  ถ้าคุณเป็นหนึ่งใน 12 อัครทูต และได้ยินคำขอของยากอบและยอห์นที่จะนั่งข้างขวาและข้างซ้ายมือของพระเยซู ซึ่งหมายถึงการเป็นผู้นำคนที่สองและสามรองจากพระเยซูคริสต์ คุณจะรู้สึกอย่างไร? และจะตอบสนองอย่างไร?
Q2  คำพูดของพระเยซูคริสต์ในข้อ 45 ที่ว่า “เพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขา และประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมาก” สอนคุณอย่างไรในการเป็นผู้นำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *