วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ ผู้วินิจฉัย 12:8-15 “อิบซาน เอโลน และอับโดน”

อิบซาน เอโลน และอัดโดน คือ 3 ผู้วินิจฉัยต่อจากเยฟธาห์ แต่เรื่องราวของเขาถูกบันทึกไว้เพียง 8 ข้อ โดยทั้งสามคนวินิจฉัยอิสราเอลรวมกันได้ 25 ปี (อิบซาน 7 ปี เอโลน 10 ปี และอัดโดน 8 ปี)

Q1  คุณคิดว่า ชีวิตของ ผู้นิจฉัย 3 ท่านนี้ สอดคล้องกับ 1 โครินธ์ 15:58 “เหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า ท่านจงตั้งมั่นอยู่ อย่าหวั่นไหว จงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลา ท่านทั้งหลายพึงรู้ว่า โดยองค์พระผู้เป็นเจ้า การของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หามิได้” อย่างไร?
Q2  คุณจะนำเอาแนวทางในการรับใช้พระเจ้าของทั้ง 3 ท่าน ไปใช้ในชีวิตแห่งการรับใช้ของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *