วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ ยากอบ 4:1-10 “ความเชื่อ & โลก”

คริสเตียนคือ ผู้ที่พระเจ้าทรงแยกออกจากโลก เพื่อติดตามพระเจ้า เป็นประชากรของพระองค์ ดำเนินชีวิตอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้า โดยเฉพาะการมีชีวิตที่บริสุทธิ์ เพราะพระเจ้าบริสุทธิ์ การเป็นมิตรกับโลก (ดำเนินชีวิตตามใจตัวเอง) จึงเป็นการดำเนินชีวิตที่เป็นศัตรูของพระเจ้า อยู่คนละฝ่ายกับพระเจ้า

Q1  การเป็นมิตรกับโลก (การดำเนินชีวิตตามใจตัวเอง) ส่งผลอย่างไรต่อความสัมพันธ์ของคุณกับคนอื่นๆ ในสังคม (ข้อ 1-3) รวมถึงความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้า (ข้อ 4, 6)?
Q2  ทำอย่างไรเราจึงจะกลับมาคืนดีกับพระเจ้า และดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง? (ข้อ 7-10)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *