วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ ยากอบ 4:13-17 “ความเชื่อ & วันนี้ & อนาคต”

ความเชื่อไม่ได้เป็นเรื่องของวันนี้เท่านั้น แต่เป็นเรื่องของอนาคตด้วย ซึ่งอนาคตที่ดีต้องเริ่มต้นจากวันนี้ที่ดีด้วย เหมือนกับการติดกระดุมเม็ดแรก ถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกถูก เม็ดต่อไปก็ถูก

Q1  การที่เรารู้ว่า “ชีวิตของมนุษย์เป็นเหมือนหมอกที่ปรากฏเพียงชั่วครู่แล้วก็หายไป” ส่งผลอย่างไรต่อการดำเนินชีวิต และการกระทำของคุณในวันนี้ และในวันต่อๆ ไปข้างหน้า?
Q2  ประโยคที่ว่า “ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรด เราจะมีชีวิตอยู่ และจะกระทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น” ช่วยลดความวิตกกังวลในการดำเนินชีวิตวันนี้ และอนาคตอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *