วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ กิจการ 2:14-42 “การเทศนาครั้งแรก”

เปโตรได้ขึ้นเทศนาครั้งแรก ด้วยการกล่าวอธิบายพระคัมภีร์เดิม และข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์กับประชาชนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มไห้ฟังอย่างกระจ่างแจ้ง ผลที่ตามมาคือ มีคนรับเชื่อถึง 3,000 คน

Q1  คุณคิดว่า ทำไมเปโตรจึงเริ่มต้นพันธกิจด้วยการเทศนาสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้า และข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์ แทนที่จะกระทำการอัศจรรย์เพราะได้รับการสวมทับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว?
Q2 คุณให้ความสำคัญกับการฟังคำเทศนาในคริสตจักรมากน้อยแค่ไหน?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *