วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม โรม 8:28-30 “เกิดผลอันดี”

เวลาเราท่องข้อพระคัมภีร์ เรามักจะเลือกท่องเฉพาะข้อที่ดีๆ และหนุนน้ำใจเรา และบางครั้งเราก็ตัดเนื้อหาบางส่วนออก เพื่อจะได้ความหมายที่เราอยากได้ เหมือนกับข้อพระคัมภีร์ในโรม 8:28 ที่เรามักจะท่องกันแค่ “เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง” แต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันให้จบสมบูรณ์

Q1  แน่นอนว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง แต่ผลดีเหล่านั้นจะต้องเป็นไปตาม “พระประสงค์ของพระองค์ด้วย” คุณคิดว่า “ตามพระประสงค์ของพระเจ้า” หมายความว่าอย่างไร?
Q2   พยายามท่องจำข้อพระคัมภีร์ข้อ 28 ให้จบข้อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *