วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม โรม 8:31-39 “ความรักของพระเจ้า”

พระเจ้าทรงรักเรามากขนาดที่ยอมให้พระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายเพื่อเรา (ยอห์น 3:16) ไม่เพียงแต่เท่านั้นพระเยซูคริสต์ก็ทรงรักเรามาก จนพระองค์ตัดสินใจที่จะตายแทนเรา (ยอห์น 10:17-18)

Q1  นอกจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อธิษฐานทูลขอแทนเรา ในเวลาที่เราไม่รู้จะอธิษฐานอย่างไร พระคัมภีร์บอกกับเราว่า ยังมีอีกผู้หนึ่งที่อธิษฐานเผื่อเรา ผู้นั้นคือใคร?
Q2  ใช้เวลานี้ระลึกถึง “ความรักของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อชีวิตของคุณ” และท่องโรม 8:28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *