วันพุธที่ 4 เมษายน มัทธิว 27:45-56 “ม่านขาดออก”

ในช่วงที่พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 2 อย่างคือ ม่านซึ่งกั้นระหว่างวิสุทธิสถาน กับอภิสุทธิสถาน (ส่วนที่ตั้งหีบพันธสัญญา) ในพระวิหารขาดออกเป็นสองท่อน และ ธรรมิกชนหลายคนฟื้นขึ้นมาจากความตาย นี่เป็นหมายสำคัญที่เล็งให้เห็นว่า พระเยซูคริสต์เป็นคนกลางทำให้มนุษย์กลับคืนดีกับพระเจ้า โดยไม่มีอะไรมาขวางกั้นอีก และพระองค์เป็นผู้ที่มีชัยชนะเหนือความตาย

Q1 แม้จะได้เห็นพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน แต่นายร้อยและทหารกลับพูดว่า “แท้จริงท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้า” ประโยคนี้แสดงให้เห็นถึงความคิดของผู้ที่พูดว่าอย่างไร?
Q2 พระเยซูคริสต์คือใครในชีวิตของคุณ – “พระบุตรของพระเจ้า” “อาจารย์สอนศาสนา” “ศาสดา”?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *