วันอังคารที่ 10 เมษายน โรม 6:15-23 “อิสระจากบาป”

การกลับใจไม่ใช่แค่เรื่องการกลับคืนดีกับพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับทัศนคติของเราต่อความผิดบาป และชัยชนะในการดำเนินชีวิตของเราต่อความผิดบาปด้วย โดยเฉพาะต่อการดำเนินชีวิตในโลกใบนี้ที่เต็มไปด้วยความผิดบาปมากมาย เราไม่ได้ตกเป็นทาสของบาปอีกต่อไป

Q1 เปาโลชี้ให้เห็นถึงธรรมชาติของมนุษย์ก่อนที่จะเชื่อพระเจ้า และหลังจากที่เชื่อพระเจ้าแล้วอย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 16, 18, 23 ประกอบ)
Q2 เราอยู่ในโลกที่มีเสรีภาพที่จะทำอะไรก็ได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่ทำจะเป็นประโยชน์ (ข้อ 21) คุณจะดำเนินชีวิตอย่างไรที่จะเป็นอิสระจากความบาป? (ดูข้อ 22 ประกอบ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *