วันพุธที่ 9 พฤษภาคม เอเฟซัส 4:25–32 “ไม่ยุติธรรม”

สังคมที่ไม่ยุติธรรม เอารัดเอาเปรียบ เห็นแก่ตัว เต็มไปด้วยการโกหกหลอกลวง และการชั่วร้าย ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเราอยากจะอยู่คนเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนคนนั้นเป็นเหยื่อของสังคม ถูกกระทำจากสังคม ความเหงาและความว้าเหว่คือผลลัพธ์ที่ตามมา

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ช่วยให้คุณเห็นถึงการกระทำอะไรบ้าง ที่จะทำให้ผู้คนมีใจขมขื่นแก่กันและกัน ทำร้ายกัน จนคนเราต้องเลือกที่จะอยู่คนเดียวด้วยความเหงาและว้าเหว่ ดีกว่าที่จะถูกทำร้าย ลองเขียนออกมาเป็นข้อๆ
Q2 คุณคิดว่า ทำไมการได้รับการอภัยจากพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ (ข้อ 32) จะช่วยให้คนเราหลุดพ้นจากความเหงา และความว้าเหว่?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *