วันพุธที่ 16 พฤษภาคม กิจการ 13:42-52 “พระวจนะของพระเจ้า”

ข่าวประเสริฐของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของการทำการอัศจรรย์ แต่เป็นเรื่องของความจริงในพระวจนะของพระเจ้า เป็นฤทธิ์เดชของพระคำ เหมือนในฮีบรู 4:12 ที่กล่าวไว้ว่า “เพราะว่า พระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอ คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ ตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย”

Q1  คุณคิดว่า ทำไมเปาโลและบารนาบัสจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ในธรรมศาลา (ข้อ 43-44) เพื่อจะอธิบายถึงพระวจนะของพระเจ้า และความจริงในเรื่องของพระเยซูคริสต์? (ดูข้อ 47-49)
Q2  “คนทั้งหลายก็อ้อนวอนท่านให้กล่าวคำเหล่านั้นให้เขาฟังอีกในวันสะบาโตหน้า” (ข้อ 42) คุณจะนำท่าทีในการแสวงหาพระเจ้าของพี่น้องเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *