วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม กิจการ 14:1-7 “อุปสรรค”

ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์เป็นข่าวดี เป็นความรอดที่มาจากพระเจ้าสำหรับเราทุกคน แต่ไม่ได้หมายความว่า ทุกคนจะยินดี และต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด เพราะพระเยซูคริสต์ได้กล่าวไว้กับเหล่าสาวกว่า “จงระลึกถึงคำที่เราได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่า บ่าวมิได้เป็นใหญ่กว่านาย ถ้าเขาข่มเหงเรา เขาก็จะข่มเหงท่านทั้งหลายด้วย” (ยอห์น 15:20)

Q1 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมืองอิโคนียูมกับเปาโลและบารนาบัส ช่วยให้เราเห็นถึงอุปสรรค หรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในงานมิชชั่นอย่างไรบ้าง?
Q2 อธิษฐานเผื่อพันธกิจมิชชั่นของคริสตจักรที่แหลมฉบัง ขอพระเจ้าทรงเพิ่มเติมกำลังให้ อ.ไพรสนธิ์ และครอบครัวในการรับใช้ ขอคนจำนวนมากจะเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *