วันพุธที่ 23 พฤษภาคม เอเฟซัส 1:15-23 “สิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์ II”

เปาโลเป็นคนหนึ่งที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงในเรื่องสิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์ และความเข้าใจที่ชัดเจนนี้เอง ที่ส่งผลต่อชีวิตของเขาให้สามารถยืนหยัดในความเชื่อได้ ซึ่งเปาโลมีความคาดหวังและได้อธิษฐานเผื่อ โดยขอความเข้าใจในความจริงเรื่องนี้ให้มีอยู่ในชีวิตของผู้ที่เชื่อทุกคนด้วย

Q1 เปาโลได้อธิบายถึงสิทธิอำนาจที่พระเยซูคริสต์มีนั้นมากมายขนาดไหน? (ข้อ 19-23)
Q2 คุณยอมให้พระเยซูคริสต์มีสิทธิอำนาจในชีวิตของคุณอย่างไรบ้าง? (การเรียน การทำงาน ความรัก การเงิน ชีวิตครอบครัว ชีวิตส่วนตัว การรับใช้ เป็นต้น)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *