วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม โรม 13:1-7 “สิทธิอำนาจในการปกครอง”

บ้านทุกบ้านต่างมีกฎของบ้าน เช่นเดียวกับประเทศที่มีกฎของประเทศ ดังนั้นในฐานะของประชาชน เราจึงควรที่จะดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของรัฐ คือ กฎหมาย

Q1 เปาโลได้ให้เหตุผลอย่างน้อย 4 ประการในการดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้กฎหมายของบ้านเมือง / การปกครองของรัฐบาล? (ข้อ 1, 2, 3, 5)
Q2 การที่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกกับเราว่า พระเจ้าเป็นผู้ที่ครอบครองและดูแลทุกอำนาจในโลกนี้อยู่ ช่วยเหลือคุณอย่างไรในการที่จะดำเนินชีวิตภายใต้กฎหมาย ภายใต้การปกครองของรัฐบาลที่คุณอาจจะไม่ชอบ และไม่ทำผิดกฎหมายเสียเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *