วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน มัทธิว 5:31-32 “หย่า”

ปัจจุบันมีการหย่าร้างเกิดขึ้นมากมายในสังคม โดยสาเหตุใหญ่ๆ ที่คนให้สำหรับการหย่าร้างกันคือ “เราเข้ากันไม่ได้” แล้วก็ไปแต่งงานใหม่ ซึ่งไม่แตกต่างอะไรกับสังคมคนยิวในยุคนั้น ที่อยากจะหย่าก็หย่า แค่เอาความคิดและความรู้สึกของตัวเองเป็นใหญ่ โดยอ้างบทบัญญัติของโมเสสที่อนุญาตให้หย่าได้ แล้วก็แต่งงานใหม่

Q1 ดูเหมือนว่า พระเยซูอนุญาตให้หย่าได้ โดยให้เหตุผลเพียงอย่างเดียวคือ “มีชู้” (ซึ่งหมายความว่า ไม่หย่าก็ได้ เพราะอนุญาตหมายถึง มีสิทธิ์เลือก) แต่ถ้าหย่าด้วยเหตุผลอื่น ใครบ้างที่กระทำบาปในเรื่องการล่วงประเวณี? (ข้อ 32-33)
Q2 อธิษฐานเผื่อพี่น้องที่คุณรู้จักที่กำลังมีปัญหาในครอบครัว และอาจจะจบลงด้วยการหย่าร้าง หรือถ้าคุณมีปัญหาอยู่ระหว่างสามี-ภรรยา อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเหลือคุณที่จะตัดสินใจอย่างถูกต้องในน้ำพระทัยของพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *