วันอังคารที่ 12 มิถุนายน มัทธิว 14:22-33 “ประสบการณ์ของเปโตร”

การมีประสบการณ์กับพระเจ้าเป็น “สิ่งที่ดี” สำหรับคริสเตียน เพราะเป็น “การหนุนใจ”เราในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้า แต่การรู้จักความจริงของพระเจ้าเป็น “สิ่งที่จำเป็น” เพราะความจริงทำให้เรา “รู้” ว่าเราจะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างไร

Q1 เปโตรมีประสบการณ์ที่ดีกับพระเยซูคริสต์ในการเดินบนน้ำทะเล แต่มีเหตุผลอย่างน้อย 3 ประการที่ทำให้เขาจมลงในทะเล มีอะไรบ้าง? (ข้อ 30-31)
Q2 ถ้าชีวิตของคุณกำลังจมอยู่ในปัญหา ความวิตกกังวล ความทุกข์ หรือความผิดบาป จงร้องเรียกขอความช่วยเหลือจากพระเยซู เหมือนที่เปโตรทำ และรอคอยการช่วยกู้จากพระองค์?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *