วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน เอสรา 6:1-22 “กฤษฎีกา”

กษัตริย์ดาริอัสได้สั่งให้ค้นหากฤษฎีกาที่ออกโดยกษัตริย์ไซรัส ตามคำกล่าวอ้างของฮักกัยและเศคาริยาห์ และพบในที่สุด ซึ่งในกฤษฎีกาของกษัตริย์ไซรัสได้บ่งบอกถึงรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการอนุญาตให้ก่อสร้างพระวิหาร การให้ความร่วมมือในการก่อสร้าง การสนับสนุนในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ และมากกว่านั้นคือ ให้ประหารชีวิตคนที่จะขัดขวางด้วย (ข้อ 11) โดยการก่อสร้างครั้งหลังนี้ใช้เวลาประมาณ 3 ปีครึ่ง จึงจะสำเร็จ

Q1 จากการค้นพบกฤษฎีกาของกษัตริย์ไซรัส ส่งผลต่องานก่อสร้างพระวิหารอย่างไร? (ดูข้อ 13-15)
Q2 ทุกคนทำตามกฤษฎีกาเพราะเป็นกฎหมายสูงสุด ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียน พระคัมภีร์เปรียบเสมือนกฎหมายสูงสุดแห่งชีวิต คุณเชื่อฟังและทำตามในสิ่งที่พระคัมภีร์สอนอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *