เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 27 ก.ค. 2010 เยเรมีย์ 3:1-2

พระคัมภีร์เปรียบความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับชนชาติอิสราเอลและยูดาห์ ว่าเป็นสามีภรรยา เพื่อเน้นในเรื่องของความสัตย์ซื่อ รักเดียวใจเดียว ดังนั้นการที่อิสราเอลและยูดาห์หันไปไหว้รูปเคารพ จึงเป็นการไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า เสมือนภรรยาเล่นชู้ไม่ซื่อสัตย์ต่อสามีจึงต้องถูกปรับโทษ แต่ในข้อ 12-25 บรรยายพระทัยพระเจ้าต่อยูดาห์ว่าอย่างไร? มีด้านไหนในการดำเนินชีวิตของคุณที่พระเจ้ากำลังตรัสว่า “จงกลับมาเถิด” มีด้านไหนในการดำเนินชีวิตของคุณที่คุณตอบสนองว่า “ดูเถิดข้าพระองค์ทั้งหลายมาหาพระองค์แล้ว เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *