วันพุธที่ 27 มิถุนายน ยอห์น 21:15-19 “ความรัก”

มีคำกล่าว่า “ถ้าอยากมีความสุขในการทำงาน ให้เลือกทำงานที่ตนรัก แต่ถ้าต้องทำงานที่ตนไม่ได้รัก ก็ให้รักงานที่ตนทำอยู่ แล้วจะมีความสุข”

Q1 ก่อนที่พระเยซูจะบอกให้เปโตรทำงาน “เลี้ยงดูแกะของพระองค์” พระองค์ถามเปโตรอย่างไร? และเปโตรตอบว่าอย่างไร? (การถามถึง 3 ครั้งเป็นการเน้นถึงสิ่งที่ถาม และต้องการเน้นถึงคำตอบที่ได้รับด้วย)
Q2 ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อ 1.บริษัทที่คุณทำงานอยู่ 2.เจ้านายของคุณ และ3.เพื่อนร่วมงานของคุณ สำหรับนักเรียนนักศึกษา อธิษฐานเผื่อ 1.โรงเรียน / มหาวิทยาลัย 2. คุณครู 3. เพื่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *