วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน ปฐมกาล 2:2-3 “พัก”

มีคำกล่าวว่า “ตอนหนุ่มๆ เราทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำจนบางครั้งเสียสุขภาพ เพื่อจะได้เงินมากมาย แต่เวลาที่เราแก่เฒ่า เราสูญเสียเงินมากมาย เพื่อได้สุขภาพกลับคืนมา” การเพิ่มความสุขในการทำงานอย่างหนึ่งคือ การเรียนรู้ที่จะหยุดพัก

Q1 มีบางคนบอกว่า พระเจ้าไม่มีอะไรจะทำแล้ว จึงหยุดพักในวันที่เจ็ด แต่จากประโยคที่ว่า “ทรงตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์” หมายความว่าอย่างไร? คุณเห็นด้วยกับคำกล่าวข้างต้นหรือไม่ที่ว่า พระเจ้าไม่มีอะไรทำ ?
Q2 หลังจากการทำงานตลอดทั้งวัน พระเยซูคริสต์ทรงจัดเวลาตอนเช้าตรู่เพื่อจะพักกับพระเจ้าพระบิดา  เมื่อพระองค์เหนื่อย พระองค์ทรงนอนหลับอยู่ในเรือ เมื่อพระองค์กระหายพระองค์ทรงดื่มน้ำ  ดังนั้นลองจัดเวลาที่คุณจะพักทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *