วันพุธที่ 11 กรกฎาคม กาลาเทีย 2:11-14 “เสแสร้ง”

ในเหตุการณ์ตอนนี้ที่เปโตร (เคฟาส) ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความรอด เพียงเพราะกลัวว่า พี่น้องคริสเตียนที่เป็นชาวยิวจะเข้าใจผิด คิดว่า ตนเองทำผิดธรรมเนียมของคนยิว โดยกินดื่มกับคนต่างชาติ (กินอาหารที่เป็นมลทิน เพราะไม่ได้ทำตามวิธีของคนยิว เช่น การล้างมือก่อนทานอาหาร การไม่กินเลือด) และอีกเหตุผลหนึ่งที่เป็นปัญหาในเวลานั้นคือ พี่น้องคริสเตียนที่เป็นชาวยิว อยากให้คนต่างชาติมาถือปฏิบัติตามธรรมเนียมของพวกตน (การเข้าสุหนัต การถือกฎระเบียบต่างๆ ในวันสะบาโต รวมถึงธรรมเนียมปฏิบัติในชีวิตประจำวัน)

Q1 เปาโลชี้ให้เปโตรทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเสแสร้งแกล้งกระทำของท่านว่ามีอะไรบ้าง? (ดูข้อ 13, 14 ประกอบ)
Q2 คุณดำเนินชีวิตคริสเตียนแบบเสแสร้ง เพราะกลัวว่าจะไม่รับการยอมรับจากเพื่อนๆ ที่ไม่เป็นคริสเตียนบ้างหรือเปล่า เช่น ทำเป็นยกมือสวดมนต์ ทำบุญใส่ซองผ้าป่าซองกฐิน กินเหล้า สูบหรี่ ในงานเลี้ยงรุ่น เที่ยวในสถานเริงรมย์ ฯลฯ ขอพระเจ้าช่วยเหลือคุณที่จะไม่มีชีวิตที่เสแสร้งแบบนี้อีก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *