วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม กาลาเทีย 2:15-21 “ชีวิตใหม่”

เปาโลได้ใช้เหตุการณ์ของเปโตร (เคฟาส) ชี้ให้เห็นถึงความจริงเกี่ยวกับความรอดว่า ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถรอดได้ด้วยการกระทำของตนเอง  แต่รอดโดยความตายของพระเยซูคริสต์  และเป็นความรอดที่มาพร้อมกับชีวิตใหม่ ชีวิตที่เป็นไทจากธรรมบัญญัติ ชีวิตที่ถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรม และชีวิตที่มีพระคริสต์อยู่ภายใน

Q1 จากข้อ 20 เปาโลได้บอกถึงหลักการความจริงในการมีชีวิตใหม่ในพระคริสต์อย่างไรบ้าง?
Q2 สำรวจชีวิตของคุณว่า คุณทำให้พระคุณของพระเจ้าเป็นโมฆะ หรือทำให้การตายของพระเยซูคริสต์เปล่าประโยชน์หรือไม่ อธิษฐานขอกำลัง และขอชีวิตใหม่จากพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *