วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม กาลาเทีย 5:1-15 “คนของพระเจ้า”

การเข้าสุหนัตเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับชนชาติอิสราเอล เพราะเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับชนชาติอิสราเอล เพื่อยืนยันว่า พระเจ้าจะเป็นพระเจ้าของอิสราเอล และชนชาติอิสราเอลจะเป็นชนชาติของพระเจ้าตลอดไป (ปฐมกาล 17:1-12) ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ พี่น้องคริสเตียนที่เป็นคนยิว อยากให้พี่น้องคริสเตียนที่เป็นคนต่างชาติเข้าสุหนัตด้วย

Q1 สำหรับเปาโลแล้ว ยังมีสิ่งอื่นที่สำคัญกว่าการเข้าสุหนัต หรือการได้ชื่อว่าเป็นคนของพระเจ้า สิ่งนั้นคืออะไร? (ดูข้อ 6, 13-15 ประกอบ)
Q2 ไม่ยากที่คุณจะ “บอก” กับคนอื่นๆ ว่า “คุณเป็นคนของพระเจ้า” แต่เมื่อคนอื่นๆ ได้ “เห็น” ถึงการดำเนินชีวิตของคุณแล้ว คนเหล่านั้นพูดได้หรือไม่ว่า “คุณเป็นคนของพระเจ้า” หรือ เขาพูดกันว่า “คุณเป็นคนที่ไม่มีพระเจ้า”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *