วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม กาลาเทีย 5:16-25 “ชีวิตฝ่ายวิญญาณ”

เมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเรา พระเจ้าได้ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของเรา เพื่อจะเป็นผู้ที่ช่วยนำทางและเตือนสติเราให้ดำเนินชีวิตอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้า และถวายเกียรติแด่พระนามของพระเยซูคริสต์

Q1 จากพระคัมภีร์ตอนนี้ เปาโลชี้ให้เห็นถึง “ชีวิตฝ่ายเนื้อหนัง” และ “ชีวิตฝ่ายวิญญาณ” อย่างไร?
Q2 ผลของพระวิญญาณทั้ง 9 อย่าง เกิดขึ้นพร้อมกัน และมีอยู่ในชีวิตของผู้ที่เชื่อแล้วทุกคน คุณคิดว่า ผลของพระวิญญาณในเรื่องใดที่กำลังเกิดผลมากที่สุดในชีวิตของคุณ ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *