วันพุธที่ 25 กรกฎาคม สดุดี 103:9-13 “ความรักมั่นคง”

ใน 1 ยอห์น 4:8 ได้กล่าวถึง “พระเจ้า” กับ “ความรัก” ไว้อย่างน่าสนใจว่า ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่า “พระเจ้าทรงเป็นความรัก”

Q1 คุณคิดว่า ผู้เขียนได้รับความรักจากพระเจ้ามากน้อยแค่ไหน? (ดูข้อ 11-12 ประกอบ)
Q2 ความรักมากมายที่คุณได้รับจากพระเจ้า คุณจะแบ่งปันให้กับคนรอบๆ ข้างของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *