วันพุธที่ 8 สิงหาคม เอเฟซัส 5:21 – 23 “ลิ้นกับฟัน”

มีสุภาษิตไทยกล่าวไว้ว่า สามีภรรยาก็เหมือนลิ้นกับฟัน ที่ต้องมีปัญหา มีการกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องปกติ คำสุภาษิตนี้เป็นความจริง เพราะไม่มีคู่แต่งงานคู่ใดที่ไม่เคยกระทบกระทั่งกัน แต่ทำอย่างไรที่การกระทบกระทั่งในครอบครัวจะเกิดขึ้นน้อยครั้งที่สุด และมีผลกระทบน้อยที่สุด นี่เป็นสิ่งที่คู่สมรสทุกคู่ต้องคิดและหาคำตอบ

Q1 การยอมฟังพระเยซูคริสต์ และการเลียนแบบความรักของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อคริสตจักร ช่วยเหลือคู่สามีภรรยาที่จะรักกันและกัน และลดปัญหาความขัดแย้งลงได้อย่างไร?
Q2 คุณจะ “ฟัง” และ “รัก” คู่ชีวิตของคุณอย่างไร? (โดยที่คู่ชีวิตของคุณต้องรับรู้ได้ด้วยว่า คุณ “ฟัง”/ “รัก”)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *