วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม ฮักกัย 2:1-9 “สง่าราศี”

หลังจากหนึ่งเดือนผ่านไป ดูเหมือนว่า การก่อสร้างเป็นไปอย่างล่าช้า และไม่สวยงามเหมือนครั้งที่กษัตริย์ซาโลมอนก่อสร้าง (ข้อ 1-3) แต่พระเจ้ายังหนุนน้ำใจผู้นำและชนชาติอิสราเอลให้เดินหน้าทำงานต่อไป

Q1 แม้ว่าพระวิหารที่ถูกสร้างใหม่จะไม่สวยงามเท่าของเดิม แต่พระเจ้ากลับบอกว่า “สง่าราศีของพระนิเวศหลังนี้จะยิ่งกว่าครั้งเดิม” (ข้อ 9) เป็นเพราะสาเหตุใด? (ดูข้อ 4-5 ประกอบ)
Q2 ใน 1 โครินธ์ 3:16 เขียนไว้ว่า “ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่าน” คุณได้ก่อสร้างชีวิตของคุณในฐานะที่เป็นพระวิหารของพระเจ้าอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *