วันพุธที่ 15 สิงหาคม เศคาริยาห์ 1:1-17 “กลับมาหาเรา”

พระเจ้าทรงตรัสผ่านเศคาริยาห์มาถึงชนชาติอิสราเอล เหมือนกับที่ตรัสผ่านทางฮักกัย ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่มีรูปแบบในการสื่อสารที่แตกต่างกัน โดยเรื่องราวส่วนใหญ่ที่พระเจ้าตรัสผ่านทางเศคาริยาห์ จะเป็นภาพนิมิตเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งยากแก่การเข้าใจ แต่เนื้อหายังเกี่ยวกับการหนุนน้ำใจให้ชนชาติอิสราเอลให้สร้างพระวิหารของพระเจ้าให้สำเร็จ

Q1 ทำไมพระเจ้าจึงทรงเรียกร้องให้ประชากรของพระองค์หันกลับมาหาพระองค์ (ข้อ 3-6) ก่อนที่จะเริ่มต้นสร้างพระวิหาร (ข้อ16-17)?
Q2 นิมิตเรื่องม้า ได้ถูกล่าวถึงอีกครั้งในบทที่ 6:1-7 แม้จะมีความแตกต่างกันบ้าง รวมถึงกล่าวถึงในวิวรณ์ 6:1-6 โดยต้องการจะสื่อถึงวันที่พระเจ้าจะกลับมาพิพากษาโลกใบนี้ คุณพร้อมไหมที่จะยืนอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้า?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *