วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2 เธสะโลนิกา 1:1-12 “ผู้ที่สมควร”

ในจดหมายฉบับที่สองนี้ เปาโลมีความชื่นชมยินดีที่เห็นพี่น้องในเมืองเธสะโลนิกาเติบโตขึ้นในความเชื่อ โดยเฉพาะการอดทนต่อการข่มเหงที่เกิดขึ้น และหนุนใจว่า การอดทนเพื่อข่าวประเสริฐของพวกเขาจะไม่สูญเปล่า

Q1 การอดทนต่อการข่มเหง และความทุกข์ยากลำบาก ส่งผลอย่างไรต่อตัวของพี่น้องที่เมืองเธสะโลนิกา ผู้อื่น และพระนามของพระเจ้า? (ดูข้อ 3, 4, 5, 12)
Q2 เปาโลอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่ถูกข่มเหงเสมอ (ข้อ 12) ดังนั้นขอให้ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อพี่น้องที่คุณรู้จักที่ต้องเผชิญหน้ากับการข่มเหงเพราะเป็นคริสเตียนคนเดียวในบ้าน หรือถูกข่มเหงเพราะต้องการสำแดงชีวิตคริสเตียนในสังคมไม่ว่า จะเป็นที่โรงเรียน ที่มหาวิทยาลัย หรือ ที่ทำงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *