วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2 เธสะโลนิกา 2:13-15 “ผู้ถูกเลือก”

ความรอด ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ฤทธิ์เดช การอัศจรรย์ หรือหมายสำคัญที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา เพราะความรอดเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับทุกคนเพื่อแค่เราเชื่อเหมือนใน
เอเฟซัส 2:8-9 ที่กล่าวไว้ว้า “ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้”

Q1 อะไรทำให้เปาโลมีความมั่นใจในความรอดที่พระเจ้าประทานให้กับพี่น้องที่ชาวเมืองเธสะโลนิกา?
Q2 คุณมีความมั่นใจแค่ไหนว่า คุณเป็นผู้ที่ถูกเลือกให้รอด และอะไรทำให้คุณมั่นใจเช่นนั้น?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *