วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2 เธสะโลนิกา 3:1-5 “การอธิษฐานเผื่อ”

แม้ว่าเปาโลจะได้ชื่อว่า เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ มีสติปัญญา มีความรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์อย่างมากมาย มีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้า กระทำการอัศจรรย์ และหมายสำคัญมากมาย แต่สิ่งที่ท่านยังต้องการอยู่เสมอ คือ กำลังหนุนทั้งจากพี่น้องคริสเตียน และจากพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการอธิษฐานเผื่อ

Q1 จากพระคัมภีร์ตอนนี้ เปาโลคาดหวังว่า อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อพี่น้องอธิษฐานเผื่อ?
Q2 ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อผู้รับใช้เต็มเวลาและผู้นำในคริสตจักรของคุณ ไม่ว่าจะเป็นศิษยาภิบาล อาจารย์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน เจ้าหน้าที่ประจำคริสตจักร คณะมัคนายก คณะกรรมการภาคภาษาไทย คณะกรรมการภาคภาษาจีน หัวหน้ากลุ่มเซล ฯลฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *