วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน ยอห์น 15:1-27 “ใคร่ครวญ”

ในการใคร่ครวญ คุณจำเป็นจะต้องเข้าใจถึงภาพโดยรวมของพระคัมภีร์ตอนนั้น รวมทั้งมีจิตใจที่สงบ ดังนั้นใช้เวลานี้สงบใจลงต่อพระพักตร์ของพระเจ้า อธิษฐานขอพระเจ้าให้คุณมีสติ มีความตั้งใจ และมีใจจดจ่อต่อพระวจนะของพระเจ้าที่คุณกำลังใคร่ครวญตลอดสัปดาห์นี้

Q1 อธิษฐาน และอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ ให้ภาพของเนื้อหาทั้งหมดอยู่ในความคิดของคุณ
Q2 อธิษฐาน ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือคุณในการใคร่ครวญพระคัมภีร์ตอนนี้ตลอดสัปดาห์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *