วันจันทร์ที่ 3 กันยายน ยอห์น 15:1-3 “ลิด”

โดยปกติในการทำสวนองุ่น ผู้ปลูกจะทำการลิดใบหรือตัดกิ่ง ตัดแขนงที่ไม่มีประโยชน์ออกจากต้น โดยเฉพาะเมื่อมีการปลูกองุ่นใหม่ๆ จะมีการดูแลอย่างใกล้ชิด และมีการลิดอย่างหนัก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้อาหารที่ถูกดูดซึมจากใต้ดินไปหล่อเลี้ยงลำต้นอย่างเต็มที่ และทำให้เกิดผลมากตามมา

Q1 การที่พระเยซูเปรียบเทียบว่า “พระเจ้าพระบิดา” ผู้ซึ่งเป็นพระผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งทั้งปวงว่าเปรียบเสมือนกับผู้ดูแลสวน และทำการลิดใบ ตัดกิ่ง ตัดแขนงออก ช่วยให้สาวกมีความมั่นใจในประสิทธิภาพ และความถูกต้องในการลิดอย่างไร?
Q2 การลิด บางครั้งนำมาซึ่งความเจ็บปวดและการสูญเสีย แต่ท้ายสุดเราจะเห็นถึงผลที่เกิดขึ้น คุณพร้อมหรือไม่ ถ้าวันนี้พระเจ้าจะลิดส่วนที่ไม่มีประโยชน์ในชีวิตของคุณ ใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *