วันอังคารที่ 4 กันยายน ยอห์น 15:1-6 “เถาองุ่นและแขนง”

อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ  2-3 รอบ และจินตนาการภาพของเถาองุ่นที่เต็มไปด้วยแขนงเล็กใหญ่แตกต่างกันไป บางแขนงเต็มไปด้วยผล บางแขนงไม่มีผล บางแขนงกำลังเหี่ยวแห้งไป

Q1 ทำไม “การที่แขนงที่ต้องติดกับเถา” หรือ “การมีชีวิตที่เข้าสนิทกับพระเยซูคริสต์” จึงมีความสำคัญต่อชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของผู้ที่เชื่อ?
Q2 ประโยคที่ว่า “เพราะถ้าท่านแยกจากเราแล้ว ท่านจะกระทำสิ่งใดไม่ได้เลย” เป็นจริงมากน้อยขนาดไหนในชีวิตของคุณที่ติดตามพระเยซูคริสต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *